ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ป. 5/1  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ