ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ป. 5/3  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ