ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6/2  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ