เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารงานก่อสร้าง (5564601)

เกี่ยวกับชั้นเรียนคำอธิบายรายวิชา (Course description) ศึกษาหลักการจัดการ และพฤติกรรมองค์กร องค์กรในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง แผนงานโครงข่าย การควบคุมต้นทุน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา 1)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานก่อสร้าง (Time Cost Quality) 2)สามารถวางแผนงานและควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการบริหารงานก่อสร้าง เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) 1)นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 2)นักเรียนต้องเข้าเรียนตรงเวลา 3)นักเรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ 4)นักเรียนต้องค้นคว้าอ่านหนังสือ และปฏิบัติตามการวัดผลการเรียนอย่างเคร่งครัด กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 1)รูปแบบการสอนเป็นแบบบรรยาย และมอบหมายให้ทำรายงาน 2)สื่อการสอนได้แก่ เอกสาร/ตำรา, งานวิจัย, บทความทางวิชาการ, PowerPoint, โปรแกรมสำเร็จรูป 3)กิจกรรม เป็นกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดผล การเข้ามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลารวม คะแนน 100 % แบ่งเป็น 1)งานที่ได้รับมอบหมาย 30 % 2)การนำเสนองาน 10 % 3)การมีส่วนร่วมในการเข้าห้องเรียน 10 % 4)สอบกลางภาค 20 % 5)สอบปลายภาค 30 % รวม 100 %