การบริหารงานก่อสร้าง (5564601)


ผู้สอน
นาย ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารงานก่อสร้าง (5564601)

รหัสวิชา
647

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา (Course description) ศึกษาหลักการจัดการ และพฤติกรรมองค์กร องค์กรในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง แผนงานโครงข่าย การควบคุมต้นทุน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง การปรับปรุงประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ของรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา 1)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานก่อสร้าง (Time Cost Quality) 2)สามารถวางแผนงานและควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการบริหารงานก่อสร้าง

เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) 1)นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 2)นักเรียนต้องเข้าเรียนตรงเวลา 3)นักเรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ 4)นักเรียนต้องค้นคว้าอ่านหนังสือ และปฏิบัติตามการวัดผลการเรียนอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 1)รูปแบบการสอนเป็นแบบบรรยาย และมอบหมายให้ทำรายงาน 2)สื่อการสอนได้แก่ เอกสาร/ตำรา, งานวิจัย, บทความทางวิชาการ, PowerPoint, โปรแกรมสำเร็จรูป 3)กิจกรรม เป็นกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

การวัดผล การเข้ามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลารวม คะแนน 100 % แบ่งเป็น 1)งานที่ได้รับมอบหมาย 30 % 2)การนำเสนองาน 10 % 3)การมีส่วนร่วมในการเข้าห้องเรียน 10 % 4)สอบกลางภาค 20 % 5)สอบปลายภาค 30 % รวม 100 %


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books