ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ