เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ