ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน กับอาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ