เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI2401

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาการออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นปีที่ 2