ETI2401


ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI2401

รหัสวิชา
648

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายวิชา

วิชาการออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books