ETI2401

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นปีที่ 2