homeETI2401
personperson_add
ETI2401

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ETI2401

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
648

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)