GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม 2/2564 section1


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม 2/2564 section1

รหัสวิชา
64901

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต Computer in Daily Life

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรมแกรมสร้างเอกสารเบื้องต้น โปรแกรมช่วย การคำนวณ การใช้ระบบปฏิบัติการชนิดต่างๆ แนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตและการจัดการด้านความปลอดภัย ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต จรรยาบรรณและจริยธรรมบนโครงข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยต่อสุขภาพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ

฿2,360.00 -55.13%
฿979.00 -8.2%
฿326.00 -44.17%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)