เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แรง หมายถึง อานาจภายนอกที่สามารถทา ให้วัตถุเปลี่ยนสถานะได้ เช่น ทำให้วัตถุที่อยู่นิ่ง
เคลื่อนที่ไป ทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่เร็วหรือช้าลง ทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศตลอดจนทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได้ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง การรวมหรือหักล้างกันของแรงจึงต้องเป็นไปตามแบบเวกเตอร์