homeแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาย ณพนรรจ์ บุญทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6493

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แรง หมายถึง อานาจภายนอกที่สามารถทา ให้วัตถุเปลี่ยนสถานะได้ เช่น ทำให้วัตถุที่อยู่นิ่ง
เคลื่อนที่ไป ทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่เร็วหรือช้าลง ทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศตลอดจนทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได้ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง การรวมหรือหักล้างกันของแรงจึงต้องเป็นไปตามแบบเวกเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)