931-225 ภาวะผู้นำในมิติใหม่ทางการศึกษา (M.Ed.10.2) New Dimensions of Leadership for Educational Administration


ผู้สอน
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
931-225 ภาวะผู้นำในมิติใหม่ทางการศึกษา (M.Ed.10.2) New Dimensions of Leadership for Educational Administration

รหัสวิชา
64930

รหัสวิชาของสถานศึกษา
931-225

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

931-225 ภาวะผู้นำในมิติใหม่ทางการศึกษา 3(3-0-6) New Dimensions of Leadership for Educational Administration หลักการ ทฤษฎีของภาวะผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมิติใหม่ในอนาคต ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมผู้นำ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ และการนิเทศการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การบริหารงานระบบเครือข่าย การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและท้องถิ่น Principles, theories of leadership, transformation leader in a changing society and world in new dimension for the future, creative leadership; strategic leadership; leader behavior; mobilizing resources for education; supervision for developing teachers to learning management for manage learners to full potential growth. Risk and conflict management; network system management, Interaction and colleagues development; Establishing relationships in peer group between educational institutions with communities and locality.


฿1,915.00 -52.93%
฿100.80 -50.12%
฿288.00 -41.32%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)