เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ รู้วิธีทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โดยบูรณาการจากความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น งานผลิต เอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ งานดูแลระบบ