เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสืบพันธุ์ของพืช

เกี่ยวกับชั้นเรียน

     ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวัฏจักรชีวิต การสืบพันธุ์ของพืช การงอกของเมล็ด การวัดการเจริญเติบโตของพืช  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  และการสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิด  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  ใช้เทคโนโลยี  สามารถใช้ทักษะชีวิตได้เหมาะสม  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม