เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ผู้สอน
ศิริพร วีระชัยรัตนา
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา
65

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม.31

คำอธิบายวิชา

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

สาระที่ ๒ : การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน  ง ๒.๑     เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

 

สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน  ง ๓.๑     เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

 

 

 

สาระที่ ๒

สาระที่ ๓

มาตรฐาน ง ๒.๑

มาตรฐาน ส ๓.๑

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

๑.   อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

๒.  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

๓.  สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน

๔.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่
ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต

๕.   วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

๑.  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

๒.  อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

๓.  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๔.  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

๕.  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.  เขียนโปรแกรมภาษา

๗.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

๘.  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

๙.  ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

๑๐.  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

๑๑.   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

๑๒.   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

๑๓.  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                        ภาคเรียนที่  1

รหัสวิชา ง 30201                                                                                              เวลา  40  ชั่วโมง/ ภาคเรียน

 

   หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วย 

   หน่วยควบคุม และหน่วยคำนวณและตรรกะ การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ จะผ่านระบบ

   ทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books