พินิจค่าเสภาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนเรื่องราวของเสภาขุนช้างขุนแผน  ตอนพลายงามพบพ่อ  พร้อม ๆ กับพินิจคุณค่าที่ปรากฏในด้านต่าง ๆ