พินิจค่าเสภาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเรื่องราวของเสภาขุนช้างขุนแผน  ตอนพลายงามพบพ่อ  พร้อม ๆ กับพินิจคุณค่าที่ปรากฏในด้านต่าง ๆ