homeวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
personperson_add
วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ผู้สอน
นาง พูนทรัพย์ สรภูมิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6502

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

รหัสวิชา 3000 – 0102

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2546

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ


คำอธิบายรายวิชา

             ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ

สำรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การ

สำรวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทำงานวัฒนธรรมในการทำงาน การตั้ง

เป้าประสงค์ของชีวิต และการทำงาน การสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรคใน

การทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และประสิทธิผลในการทำงาน


จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของประสิทธิภาพของการทำงาน

  2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และขบวนการในการประสิทธิภาพในการทำงาน

  3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบงานใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

  การปฏิบัติ

  4. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิชาการในการทำงาน


มาตรฐานรายวิชา

1.  เข้าใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 

2.  สำรวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ  บุคลิกภาพ  และพฤติกรรมการทำงานตามหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

3.  วางแผนพัฒนาองค์กรด้วยหลักการและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)