เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

รหัสวิชา 3000 – 0102

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2546

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ


คำอธิบายรายวิชา

             ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ

สำรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การ

สำรวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทำงานวัฒนธรรมในการทำงาน การตั้ง

เป้าประสงค์ของชีวิต และการทำงาน การสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรคใน

การทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และประสิทธิผลในการทำงาน


จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของประสิทธิภาพของการทำงาน

  2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และขบวนการในการประสิทธิภาพในการทำงาน

  3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบงานใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

  การปฏิบัติ

  4. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิชาการในการทำงาน


มาตรฐานรายวิชา

1.  เข้าใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 

2.  สำรวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ  บุคลิกภาพ  และพฤติกรรมการทำงานตามหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

3.  วางแผนพัฒนาองค์กรด้วยหลักการและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน