Quanti-403233_src64


ผู้สอน
Sunan KITJARUWANKUL
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Quanti-403233_src64

Class ID
65049

รหัสวิชาของสถานศึกษา
01403233

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเคมี การจัดการข้อมูลเชิงสถิติ สมดุลเคมีในคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้าและการไทเทรตรีดอกซ์ หลักการพื้นฐานของสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบดูดกลืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)