อนุบาล 1

ขวัญชนก นาเมืองรักษ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะตากา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย