วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียน  1.หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

    2.  กระบวนการการดำรงชีวิต

     3.  สารและสมบัติของสาร