ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 สอนโดย นางอารมณ์ นาก้อนทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สอน  วันจันทร์  - ศุกร์   เริ่มเวลา  08.30  -  15.30