เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ภาษาไทย สอนโดย นางอารมณ์ นาก้อนทอง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จัดการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สอน  วันจันทร์  - ศุกร์   เริ่มเวลา  08.30  -  15.30