โครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา โครงงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556