homeโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
โครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นาง ช่อทิพย์ ทองไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6515

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา โครงงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)