วิชาอิสลามศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนศึกษาประวัติ ความเป็นมาของอิสลาม หลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ