homeศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
person
ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6521

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ เช่นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

3. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)