เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ เช่นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

3. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน