homeศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
personperson_add
ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศศ0417 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6521

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่างๆ เช่นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

3. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)