วิชา ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนชั่วโมง   5  ชั่วโมง / สัปดาห์

เรียน   วันจันทร์ - ศุกร์  วันละ  1  ชั่วโมง