วิชาสังคมศึกษา ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมเป็นวิชาที่เน้นเพื่อชีวิตและสังคม