เกมซูโดโกะ

คำอธิบายชั้นเรียน

 ผึกทักษะการคิดและการใช้ความคิดรวบยอด