บริหารการศึกษา รุ่น 15(a)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟสิกส์  สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑