ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและผดุงครรภ์ 1 (999-394)


ผู้สอน
นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและผดุงครรภ์ 1 (999-394)

Class ID
65324

รหัสวิชาของสถานศึกษา
999-394

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา
         ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม แก่สตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การช่วยคลอดในภาวะปกติและการปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติและมีสุขภาพเบี่ยงเบนเล็กน้อย การวางแผนครอบครัว เน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ วัฒนธรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
         Practicum of transcultural nursing for women during pregnancy, labor and postpartum periods, assisting delivery in normal or mild health deviation clients; nursing care for normal and mild health deviation newborns by applying nursing process with emphasizing on health promotion, prevention, treatment and rehabilitation under of professional laws, code of nursing ethics, client’s culture and safety

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)