วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น