การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปฎิสนธิถึง 6 ขวบ ทั้งเด็กปกติและ

เด็กพิเศษ การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การศึกษารูปแบบและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เด็กวัยทารก

เด็กวัยก่อนวัยเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดทำโครงการเพื่อเด็กปฐมวัย การจัด

ศูนย์ และแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย