เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปฎิสนธิถึง 6 ขวบ ทั้งเด็กปกติและ

เด็กพิเศษ การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การศึกษารูปแบบและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เด็กวัยทารก

เด็กวัยก่อนวัยเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดทำโครงการเพื่อเด็กปฐมวัย การจัด

ศูนย์ และแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย