ภาคเรียนที่ 2/2564 **262-202 Thinking for Life Changing กลุ่ม 1**


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2564 **262-202 Thinking for Life Changing กลุ่ม 1**

รหัสวิชา
65421

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่ม 1 262-202

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
       ความหมายและความสำคัญของการคิดขั้นสูง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบนพื้นฐานคุณธรรม การพัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
       Definitions and significance of higher-order thinking; development of higher-order thinking skills; use of information promoting alternative perspectives for wise decision-making based on morals; conceptual development of balanced and sustainable life 

฿288.00 -39.93%
฿998.00 -78.07%
฿651.00 -47.47%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)