สารพันธุกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเรื่อง สารพันธุกรรม  จะทำให้สามารถตอบคำถามเรื่อง geneได้
    ๑. gene มีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ?
    ๒. gene มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ?
    ๓. gene ทำงาน (นำลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง) ได้อย่างไร ?
    ๔. มนุษย์สามารถควบคุมการทำงานของ gene ได้หรือไม่  อย่างไร ?