ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ กศบป. 2/2564


ผู้สอน
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ กศบป. 2/2564

รหัสวิชา
65539

รหัสวิชาของสถานศึกษา
2137323

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

คำศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ การพูดสนทนา และการอ่านงานเขียนทาง รัฐประศาสนศาสตร์โดยเรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ และโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคำ หลักไวยากรณ์ที่สำคัญๆ ที่ช่วยให้การสื่อสาร และทักษะต่างๆมีประสิทธิภาพ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การตีความหมายจากบริบท รวมทั้งการค้นคว้าด้วยตนเองในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องและนำเสนอด้วยวาจา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books