นายโอภาส เหลากลม

โอภาส เหลากลม

นายโอภาส เหลากลม

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล มีความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี การอ่านโน้ตสากล และการเขียนโน้ตสากลเบื้องต้น