เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นายโอภาส เหลากลม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย โอภาส เหลากลม

นายโอภาส เหลากลม

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล มีความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี การอ่านโน้ตสากล และการเขียนโน้ตสากลเบื้องต้น