2/64(201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/64(201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

รหัสวิชา
65583

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GEIG1002

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 3(2-2-5) Citizenship in Contemporary World เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะ ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตส านึกด้านจิตอาสาและงานในบริบทพหุชาติพันธุ์พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวันและการประกอบสัมมาชีพ


฿180.00 -45.0%
฿1,490.00 -66.51%
฿678.00 -55.31%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)