เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สนุกสนานกับ"คณิตศาสตร์"

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้

การวัดความยาวเป็นการวัดความยาวของสิ่งต่างๆ หรือใช้วัดระยะทางจากสถานหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งการวัดต้องใช้เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานสากล การวัดระยะทาง หรือความยาวมีหน่วยการวัดที่ความแตกต่างกัน ต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจการอ่านค่าหน่วยของการวัดความยาว หรือจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการวัดความยาวจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้

 ด้านทักษะกระบวนการ

1.   นักเรียนสามารถอ่านค่าหน่วยของการวัดความยาว  หรือจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้

2.   นักเรียนสามารถเขียนวิธีการวัดความยาวจากจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

3.   นักเรียนสามารถเขียนอธิบายการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้

4.   กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดของตนเองที่แตกต่างจากผู้อื่นได้

ด้านเจตคติ

1.  นักเรียนมีความตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของวิธีคิดทั้งของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

2.  นักเรียนมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของผลงาน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีความสุข