เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 และ ม.6 ประกอบด้วยเนื้อหา ฟังก์ชันเอ๊กโพเนนเชียล ลอการิทึม ตรีโกณมิติ   เวกเตอร์สามมิติ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม ลิมิตของฟังก์ชัน แคลคูลัสเบื้องต้น(อนุพันธ์และอินทิเกรต) และสมการเชิงเส้น