homeNetwork marketing
person
Network marketing

ผู้สอน
นาย จักรรินทร์ รุ่งมโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Network marketing

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6590

สถานศึกษา
มาึ์ร์คเกอร์

คำอธิบายวิชา

Network marketing  คือธุรกิจการตลาดในระบบเครือข่าย


สำหรับห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อ แนะนำหลักการการทำธุรกิจระบบเครือข่ายอย่างถูกต้องถูกวิธี

และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ social network ที่สำคัญห้องเรียนนี้จะช่วยสร้างนักธุรกิจให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มุ้งสู่ความสำเร็จ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)