Network marketing

จักรรินทร์ รุ่งมโน

มาึ์ร์คเกอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

Network marketing  คือธุรกิจการตลาดในระบบเครือข่าย


สำหรับห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อ แนะนำหลักการการทำธุรกิจระบบเครือข่ายอย่างถูกต้องถูกวิธี

และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ social network ที่สำคัญห้องเรียนนี้จะช่วยสร้างนักธุรกิจให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มุ้งสู่ความสำเร็จ