ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

บรรยาย และร่วมเสวนา เรื่อง ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดสวนดอก เชียงใหม่