นักเรียนชั้น ม.5

uthaiwan phansuwan

มัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นการฝึกการใช้การเีรียนการสอนระบบออนไลน์