เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิสาหกิจชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของวิสาหกิจชุมชน  แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน  ประเภทของวิสาหกิจพร้อมทั้งยกตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน และยกตัวอย่างกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน   เพื่อให้เห็นความ เกี่ยวโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเรียนรู้หรือการทำข้อมูลและแผนแม่บทเพื่อก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชน  รวมทั้งการสร้างนักวิสาหกิจชุมชน