เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708406 การบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิวัฒนาการของระบบการวางแผนการจัดการทรัพยากรในองค์การ โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่การวางแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ศึกษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรขนาดใหญ่ นโยบายการนําระบบ ERP แบบรวมศูนย์ครอบคลุมหลายหน้าที่มาใช้งานในองค์กร  สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศในองค์กร ศึกษาถึงผู้แทนจําหน่ายของระบบสารสนเทศในองค์การต่างๆเช่น SAP, J.D. Edwards, Peoplesoft และ Oracle รวมทั้งหัวข้ออื่นๆเช่น เครื่องมือวิธีการ โมดูลกระบวนการและกระตุ้นทางอุตสาหกรรมอนาคตและการพยากรณ์แนวโน้มการใช้งานระบบองค์กรการบริหารทรัพยากร(Enterprise Resource Planning: ERP)ผ่านการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการบรรยายผู้เชี่ยวชาญ และโครงงาน