Language for Mass Media 301


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Language for Mass Media 301

รหัสวิชา
66055

รหัสวิชาของสถานศึกษา
90307008

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อศึกษาความหมายและขอบเขตของภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน

เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน

เพื่อศึกษาและเข้าใจสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต

เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)