เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นอนุบาล 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุระัหว่าง 3 - 5 ปี

เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย