ชั้นอนุบาล 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุระัหว่าง 3 - 5 ปี

เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย