homeชั้นอนุบาล 2
personperson_add
ชั้นอนุบาล 2

ผู้สอน
นางสาว กฤติยา โอกฤษ (5311101112)
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นอนุบาล 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6612

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุระัหว่าง 3 - 5 ปี

เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)