เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

           กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบและชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไปการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการนำเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสมรูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา