home30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
personperson_add
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6614

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

           กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบและชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไปการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการนำเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสมรูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)