home30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
person
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6614

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

           กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบและชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไปการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการนำเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสมรูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)