เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

3162205เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย
Multimedia Information Technology
คณะวิทยาการจัดการ
ภาควิชาหมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต