โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

3162102โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business
คณะวิทยาการจัดการ
ภาควิชาหมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่: 3 / 2555