โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

3162102โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business
คณะวิทยาการจัดการ
ภาควิชาหมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่: 3 / 2555