วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วันหลังจะมาเพิ่มนะ