829313_3_55

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการกระจาย สถิติเชิงอนุมานสำหรับประชากรเดียว และสองประชากร กรณีค่าเฉลี่ยและสัดส่วน ตลอดจนการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ