เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

829313_3_55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการกระจาย สถิติเชิงอนุมานสำหรับประชากรเดียว และสองประชากร กรณีค่าเฉลี่ยและสัดส่วน ตลอดจนการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ